Регуляторна информація 2014

02.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення

(повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор                                                Бортняк Сергій Петрович

————————  ————————  —————————————

(посада)                     (підпис)          (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
02.04.2014

                                                                      ———————

                                                                                 (дата)

 

Особлива інформація

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Загальні відомості

 

1.Повне найменування емітента        ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»
2.  Організаційно-правова форма       Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження                            71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.

Червона, буд. 19

4. Код за ЄДРПОУ                                 02005243

5. Міжміський код та телефон, факс    0615336233, 0615334408

6. Електронна поштова адреса            kvn@bgsp.com.ua

 

Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин              31.03.2014

——————-

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

      62(1815), Бюлетень «Відомості НКЦПФР»                           01.04.2014

——————————————————————-               ———————

(номер та найменування офіційного друкованого видання)       (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.bgsp.com.ua   в мережі Інтернет     02.04.2014

———————————                          ——————

(адреса сторінки)                                   (дата)

 

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, і’мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.03.2014 Припинено повноваження Голова Наглядової ради Карпенко Олена Вікторівна д/н, д/н, д/н 0.3616
Зміст інформації:
28.03.2014р. припинено пововаження посадової особи Карпенко Олени Вікторівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі
— 0,3616%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Обрано Голова Наглядової ради Карпенко Олена Вікторівна д/н, д/н, д/н 0.3616
Зміст інформації:
28.03.2014р. посадова особа Карпенко Олена Вікторівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради; володіє 19 акціями, що складає 0,3616% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Лiкар-стоматолог, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради — Загальні збори акціонерів; орган,  що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради — Наглядова рада; причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради № 4 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Припинено повноваження Член Наглядової ради Жилякова Раїса Олександрівна д/н, д/н, д/н 0.6851
Зміст інформації:
28.03.2014р. припинено повноваження посадової особи Жилякової Раїси Олександрівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі — 0,6851%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Обрано Член Наглядової ради Жилякова Раїса Олександрівна д/н, д/н, д/н 0.6851
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Жилякова Раїса Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.03.2014; володіє 36 акціями, що складає 0,6851% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Лiкар-стоматолог, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Припинено повноваження Член Наглядової ради Холзакова Ганна Всеволодівна д/н, д/н, д/н 0.3235
Зміст інформації:
28.03.2014р. припинено повноваження посадової особи Холзакової Ганни Всеволодівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі — 0,3235%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Обрано Член Наглядової ради Холзакова Ганна Всеволодівна д/н, д/н, д/н 0.3235
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Холзакова Ганна Всеволодівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.03.2014; володіє 17 акціями, що складає 0,3235% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Лiкар-стоматолог, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Припинено повноваження Ревізор Мякота Оксана Володимирівна д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
28.03.2014р. припинено повноваження посадової особи Мякоти Оксани Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Ревізора; частка у статутному капіталі емітента, належна особі — 0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.
28.03.2014 Обрано Ревізор Мякота Оксана Володимирівна д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Ревізор Мякота Оксана Володимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.03.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Сестра медична, Ревізор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання — Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 28.03.2014р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.